نمایش دادن همه 8 نتیجه

چراغ نگاتسکوپ چهار خانه

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ نگاتسکوپ سه خانه

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ نگاتسکوپ دو خانه

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ نگاتسکوپ تک خانه

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ چهار خانه مدل نگاتسکوپ LED

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ سه خانه مدل نگاتسکوپ LED

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ دو خانه مدل نگاتسکوپ LED

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار

چراغ تک خانه مدل نگاتسکوپ LED

معرفی چراغ های مدل نگاتسکوپ LED: نگاتوسکوپ صفحه ی پر نوری است که فیلم های رادیولوژی بر روی آن قرار