گواهینامه ایزو ISO10004:2012

گواهینامه ایزو ISO14001:2015

گواهینامه ایزو ISO18001:2007

گواهینامه ایزو ISO 9001:2008

گواهینامه عضویت در ایران کد

گواهینامه EPIL Projector 120w

گواهینامه ایزو ISO10002:2014

گواهینامه  EPIL LED 60w

گواهینامه EPIL LED 120w

گواهینامه EPIL Projector 180w

گواهینامه EPIL LED 180w

گواهینامه EPIL Projector 60w

گواهینامه آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

گواهینامه دوره انجمن مدیریت جهانی جرج زدیز

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Flood light LED

گواهینامه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران

گواهینامه آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO10004:2011

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Street Light LED

گواهینامه برند برتر از مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

گواهینامه عضویت در انجمن صنفی سازندگان چراغ های روشنایی برفی در ایران

گواهینامه پایان دوره شرکت در مجمع جهانی مدیریت

گواهینامه شرکت در دوره آموزشی ارتباطات مردمی

گواهینامه پایان دوره آموزشی سومین مجمع جهانی مدیریت

گواهینامه شرکت در دوره آموزشی مدیریت

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Panel light 60*60 LED

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Indoor light FPL 3*36W

گواهینامه شرکت در سمینار آموزشی “مدیریت کیفیت با رویکرد مشتری مداری”

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Flood light LED

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Panel light LED

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Street Light LED

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Panel light LED

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Street Light LED

تاییدیه دانشگاه تهران چراغ Flood light LED

القائمة
arArabic